John Irving: The 158-pound marriage

John Irving: The 158-pound marriage